ผู้ประเมินที่ได้รับอนุญาตของ CASA

ผู้ประเมินที่ระบุไว้ด้านล่างคือห้องทดลองเดียวที่ได้รับอนุญาตเพื่อทําการประเมิน CASA

ผู้ประเมิน

GDS Ltd-An Aon Group
บิชอ็อก ฟ็อกซ์
KPM
การรักษาความปลอดภัยของ Leviathan
กลุ่ม NCC
NST ไซเบอร์
Orange Cyberลงทะเบียน แอฟริกาใต้ (Pty) Ltd
LLC ของ Prescient Security
ความปลอดภัยของระบบ TAC
เยอรมนี