Giảm thiểu phần mềm độc hại

Tổng quan

Giảm thiểu phần mềm độc hại là sự cộng tác giữa Google, ESET, Lookout, Honolulu, Trend Micro và Zimperium. Sáng kiến này được tạo ra để đảm bảo sự an toàn của Google Play. Mục tiêu của chúng tôi là nhanh chóng tìm ra Các ứng dụng có khả năng gây hại (PHA) và ngăn chặn trước khi những ứng dụng này xuất hiện trên Google Play.

Thông qua chương trình này, các hệ thống phát hiện của Google Play Protect sẽ giao tiếp trực tiếp với các công cụ quét của từng đối tác. Điều này tạo ra thông tin mới về rủi ro ứng dụng khi các ứng dụng đang được đưa vào hàng đợi phát hành. Các đối tác phân tích tập dữ liệu này và đóng vai trò như một bộ mắt quan trọng bổ sung trước khi một ứng dụng xuất hiện trên Cửa hàng Play.

Giao tiếp và cộng tác

Sáng kiến Giảm thiểu phần mềm độc hại tạo ra hoạt động giao tiếp hai chiều an toàn giữa Google và các đối tác của chúng tôi để chia sẻ thông tin về các mối đe doạ và mẫu mới ngay khi có sẵn. Điều này dẫn đến việc phát hiện sớm và giảm thiểu PHA.

Giao tiếp mở giữa Google Play Protect và các đối tác của chúng tôi mang lại lợi ích cho mọi người liên quan và quan trọng nhất là giúp bảo vệ người dùng Android. Các đối tác của chúng tôi có nguồn cấp dữ liệu trực tiếp cho các mẫu GPP và chia sẻ kết quả quét trực tiếp với GPP. Tính minh bạch mà sáng kiến này tạo ra đã tạo ra không gian cộng tác mở và thoải mái cho các đối tác và người dùng.

Đối tác của chúng tôi

Tất cả đối tác của chúng tôi đều hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ thiết bị đầu cuối và cung cấp các sản phẩm cụ thể để bảo vệ thiết bị di động và hệ sinh thái thiết bị di động. Sử dụng kết hợp công nghệ máy học và phân tích tĩnh/động để phát hiện các ứng dụng xấu trong tự nhiên. Sau đó, họ phân tích các ứng dụng này để hiểu điều gì khiến chúng gây hại cho người dùng và cuối cùng là bảo vệ các cá nhân và tổ chức khỏi những mối đe doạ đó.