اتحاد دفاع برنامه

اطمینان از ایمنی Google Play و اکوسیستم برنامه های گسترده تر. اتحاد برنامه دفاعی بر روی محافظت از کاربران با جلوگیری از رسیدن تهدیدات به دستگاه های آنها و بهبود کیفیت برنامه در سراسر اکوسیستم متمرکز شده است.
  • از کاربران اندروید در برابر بدافزارها و تهدیدات در حال ظهور محافظت کنید
  • با شرکای صنعتی همکاری کنید، وقتی با هم کار می کنیم بهتر محافظت می کنیم
  • به توسعه دهندگان برنامه درباره بهترین شیوه های امنیت و حریم خصوصی آموزش دهید
  • شفافیت را برای ایجاد اعتماد و بهبود کیفیت در سراسر اکوسیستم فراهم کنید
  • با تهدیدات نوظهور، فناوری ها و تغییرات صنعت سازگار شوید